โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท พธ.ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | มิถุนายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

By | มิถุนายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มิถุนายน 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

By | มิถุนายน 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปี ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมคณะกรรมการเขียน EdPEx SAR

By | พฤษภาคม 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔

By | เมษายน 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

By | เมษายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตําแหน่ง วิชาการ

By | มิถุนายน 15th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

การกำหนดลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 11th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)

By | มีนาคม 18th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 14th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา