ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.
โทร : 094-619-6494
อีเมล์ : siranan_1@hotmail.com, thamawatnanan@gmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท
โทร : 091-858-5587
อีเมล์ : naruedon.chaiprasit@gmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
dr.vorapat
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์
โทร : 098-563-7233
อีเมล์ : thian2520@hotmail.com

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์
โทร : 081-796-3975
อีเมล์ : nm_ch21@hotmail.com