ประวัติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  คณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ร่วมกับจังหวัดน่าน  ได้เสนอขออนุมัติโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มาจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา บริการทางการศึกษา และส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ  ครูสอนพระปริยัติธรรมและพระภิกษุสามเณรทั่วไปในพื้นที่และต่างจังหวัดใกล้เคียง ได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมอบหมายให้  พระปลัดศิระ  จรณธมฺโม  (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่  พระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน  เป็นหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการและประสานงานขออนุมัติโครงการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย

            วันที่  ๑๔  มีนาคม  ..๒๕๔๕  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๕  มีมติเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ..๒๕๔๕  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา  ไปที่วัดพระธาตุแช่แห้ง  กิ่งอำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  โดยให้ชื่อว่า โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พะเยา วิทยาเขตพะเยา วัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน”  ให้เปิดการเรียนการสอนแก่พระสังฆาธิการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม  พระภิกษุสามเณรทั่วไปตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

ยุคการพัฒนาหลักสูตร

            ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (สำหรับพระภิกษุสามเณรสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๒๖  เมษายน  ..๒๕๕๐  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (สำหรับพระภิกษุสามเณร) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป

            ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง (สำหรับคฤหัสถ์สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๓๑  มกราคม  ..๒๕๕๑  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง  (สำหรับคฤหัสถ์) ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

            ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒  ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ..๒๕๕๒  ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  ระดับเจ้าอาวาส  เจ้าคณะตำบล  เจ้าคณะอำเภอ  มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

            ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒  ได้เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (สำหรับบรรพชิตสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๓๐  เมษายน  ..๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (สำหรับบรรพชิต  ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป

ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓  เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธ  ที่ ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓ เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  เมื่อวันพุธ  ที่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

ยุคแห่งการพัฒนาห้องเรียนเป็นวิทยาลัยสงฆ์เฉลิมพระเกียรติฯ

         วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ..๒๕๕๒  ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖ ในคราวประชุมคณะสงฆ์ภาค ๖  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒    หอประชุมวัดทุ่งกวาว  ตำบลทุ่งกวาว  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

         ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา  ในคราวประชุมครั้งที่  /๒๕๕๓  เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ..๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

         ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔  เสนอขออนุมัติโครงการเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ..๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ณ ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

            สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ..๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรับคฤหัสถ์   เข้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

         วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ..๒๕๕๔  จังหวัดน่าน  โดยนายเกษม  วัฒนธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษาถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่    กันยายน  .. ๒๕๕๔  สำนักราชเลขาธิการ  โดยคุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร์  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๗๔๐๘ ลงวันที่    กันยายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา”  ยังความปลื้มปีติยินดีมายังคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่ง

         วันที่   ๒๖  กันยายน  .. ๒๕๕๔  พระธรรมโกศาจารย์,.ดร.  (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมบัณฑิต,.ดร.)   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งวิทยาลัย 

         วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  /๒๕๕๕  มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๕๖  พรรษา

            วันที่    มีนาคม  ..๒๕๕๕  พระธรรมสุธี  นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ออกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง  การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พุทธศักราช ๒๕๕๕  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๙  ตอนพิเศษ  ๖๙ ง  หน้า  ๘๔  เมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕

ยุคการพัฒนาอาคารสถานที่

            ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐-๒๕๕๖  พระเดชพระคุณ  พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง  พร้อมด้วยคุณแม่เจ้าสร้อยไข่มุก  ณ  น่าน  และพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญซื้อที่ดินจำนวน  ๑๓  ไร่เศษ  มอบถวายแก่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เป็นเงินจำนวน  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สามสิบล้านบาท)  

            ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร ๔ หลัง ประกอบด้วย อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา  อาคารหอประชุมและโรงอาหาร และอาคารที่พักนิสิต ๒ หลัง  รวมงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

            ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน  ๑ หลัง งบประมาณ  ๑๑,๘๔๘,๐๐๐  บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และโครงการการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ  ๑,๗๙๔,๐๐๐ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)