หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพระพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 หลักสูตรสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแผ่นพับการรับสมัคร pdf reader
ดาวน์โหลดแผ่นพับการรับสมัคร (คณะพุทธศาสตร์) pdf reader
ดาวน์โหลดแผ่นพับการรับสมัคร (คณะสังคมศาสตร์) pdf reader
ดาวน์โหลดโปสเตอร์การรับสมัคร pdf reader

ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทรศัพท์/โทรสาร.๐๕๔-๖๐๑๐๖๓
อาจารย์สิทธิชัย อุ่นสวน โทร.๐๘๘-๕๙๓-๔๗๘๒