คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
somkid 2

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สมคิด นันต๊ะ
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(พุทธศาสนา), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา),  ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทร : 095-448-4129
อีเมล์ : kidty_129@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร
pratheep

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ประทีป  ยศนรินทร์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทร : 087-182-6470
อีเมล์ : pratrib999@gmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์คนงนาฏ  รุณวุฒิ
การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม(การสอนภาษาไทย)
โทร : 086-187-5591
อีเมล์ :

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุบินรัตน์  รัตนศิลา
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม(การสอนภาษาไทย)
โทร : 086-187-5591
อีเมล์ : 

อาจารย์ประจำ/เลขานุการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์จอมพณ  สมหวัง
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทร : 082-196-4464
อีเมล์ : so2jom@gmail.com