วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054-601603, โทรสาร
054-601603
อีเมล์: mcunan123@gmail.com
เว็บไซต์: www.nan.mcu.ac.th

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Nakhon Nan Buddhist College
469 Moo 3 Fai Kaeo Sub-district
Phu Phiang District, Nan
Thailand 55000
Tel.+6654601063
Website : www.nan.mcu.ac.th