โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 249 blog entries.

ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

By | ธันวาคม 4th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายที่ได้นำคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ โรงเรียนช่างทอผ้าน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) ดาวน์โหลดแผ่นผับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) ปฏิทินการรับสมัครนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมต้นกล้าพันธ์ใหม่ ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สู่หัวใจเกษตรวิถีพุทธ

By | พฤศจิกายน 29th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าพันธุ์ใหม่

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล (IDP)

By | พฤศจิกายน 26th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เลื่อนวันปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) คู่มือการใช้งานระบบสมัครออนไลน์ อนุทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใบสมัครและใบรายงานตัวนิสิตเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมฯ

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|ข่าวกิจกรรม|

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ศูนย์อำนวยการฯ กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจาะพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 18th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย

By | พฤศจิกายน 14th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย (ออนไลน์) อนุทินรับสมัครเข้าศึกษา-หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โครงสร้างหลักสูตร

Load More Posts