โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 94 blog entries.

ประชุมแนวทางการจัดการสอบและการจัดการเรียนการสอน

By | มีนาคม 18th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการสอบวัดผลปลายภาคและการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศของกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ณ ห้องศูนย์บัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid-19)

By | มีนาคม 18th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx : Self-Assessment (SA)”

By | มีนาคม 17th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการงานที่เป็นเลิศ EdPEx : Education

บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 14th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

### อนุโมทนาบุญกุศลกับท่านทานบดีเจ้าภาพ บวชลูกแก้วเป็นพระภิกษุ-สามเณร ปี 2563 “บวชลูกแก้ว ถวายพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน” ### ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกแก้ว จัดอบรมโดย ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ์ฯ ### ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม การศึกษาต่อโดย สำนักคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ### ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (โซนภาคเหนือ)

By | มีนาคม 13th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาภายในประเทศโซนภาคเหนือ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตศึกษาภายในประเทศ (โซนภาคเหนือ) ในครั้งนี้ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาและกำกับการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งในระดับคณะ วิทยาลัยสงฆ์และวิทยาเขต ทำให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความแตกต่างกันในด้านปริมาณและคุณภาพตามบริบทของแต่ละส่วนงาน

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตร

By | มีนาคม 12th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนงานพุทธเกษตร และการขยายผลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงตึ๊ด เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

By | มีนาคม 12th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้จัดกิจกรรม BIG

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 9th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมงานเดินขบวนประเพณี หกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ ๒ –

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการเมืองน่าน สู่เมืองสะอาดระดับอาเซียน”

By | มีนาคม 4th, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานเปิดการเสวนาวิชาการถอดบทเรียน “เรื่องการบริหารจัดการเมืองน่าน สู่เมืองสะอาด ระดับอาเซียน” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยากรร่วมเสวนา

กิจกรรมชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ บริการสังคมและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | มีนาคม 3rd, 2020|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชมรมรัฐศาสตร์สัมพันธ์ บริการสังคมและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้นำนิสิตในหลักสูตร พร้อมด้วย คณะสงฆ์อำเภอบ่อเกลือ, นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอบ่อเกลือ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา, ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมี, และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างหอพระพุทธรูป

Load More Posts