โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓

By | พฤษภาคม 9th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ปริญญาโท รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

By | พฤษภาคม 8th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครนำน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓

By | พฤษภาคม 8th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ปริญญาโท รุ่นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียน

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 7th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในภาคเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะสาขา (ทุกสาขา) / วิชาพื้นฐานความเป็นครู (เฉพาะสาขาการสอนภาษาไทย) ภาคบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 7th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร

กิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕

By | เมษายน 12th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์สานสายใย จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ โดย พระราชศาสนาภิบาล

สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (จันทร์ – ศุกร์)

By | มีนาคม 17th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาควันจันทร์ - วันศุกร์) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

By | มีนาคม 15th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชม ๒๐๒ ชั้น ๒

สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (เสาร์-อาทิตย์)

By | มีนาคม 6th, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์) ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๔

By | มีนาคม 1st, 2022|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ ณ

Load More Posts