โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

กิจกรรมต้นกล้าพันธ์ใหม่ ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สู่หัวใจเกษตรวิถีพุทธ

By | พฤศจิกายน 29th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าพันธุ์ใหม่

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล (IDP)

By | พฤศจิกายน 26th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมฯ

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|ข่าวกิจกรรม|

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ศูนย์อำนวยการฯ กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจาะพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการประชุมความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน

By | พฤศจิกายน 13th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน และ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ

พิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

By | พฤศจิกายน 9th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันจันทร์ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่า

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

By | พฤศจิกายน 5th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันศุกร์ ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 5th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง ชุมชนบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง และศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด

กิจกรรม “สานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์น่าน”

By | ตุลาคม 31st, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

By | ตุลาคม 31st, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ตุลาคม 25th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

Load More Posts