คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
การศึกษา : ป.ธ.๔, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), M.A.(Philosophy), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา), ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
โทร : 094-619-6494
อีเมล์ : siranan_1@hotmail.com, thamawatnanan@gmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตรphraveerawat

ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
การศึกษา : พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
โทร : 062-291-7426
อีเมล์ : veerawattano@gmail.com

อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
thitiporn 2
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร   สะสม
การศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปว.ค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 063-546-2615
อีเมล์ : dang1981@windowslive.com

อาจารย์ประจำ/เลขานุกรรมการบริหารหลักสูตร
chamnarn
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ดร.ชำนาญ เกิดช่อ
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.๙ ,พธ.บ.(อังกฤษ) ,ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต-พุทธศาสนามหายาน), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 099-269-2999
อีเมล์ : pirabngoen752@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร
thanawat
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีลา
การศึกษา : กษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
โทร : 084-770-9860
อีเมล์ : dinnaja19@gmail.com