คณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
phrauthai

ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์อุทัย อุทยเมธี
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
โทร : 085-402-9366
อีเมล์ : P_ama@windowslive.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
การศึกษา : ปธ.๓, น.ธ.เอก, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 091-162-8666
อีเมล์ :  kitti_____@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ
การศึกษา : ปธ.๔, น.ธ.เอก, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 088-736-3044
อีเมล์ : jitaree2559@gmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร
theeratas 2
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล
การศึกษา : ป.ธ.๑-๒ ,น.ธ.เอก, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 081-042-0190
อีเมล์ : theeratas18@gmail.com

อาจารย์ประจำ/เลขานุการบริหารหลักสูตร
tatchapon 2
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธัชพล ยรรยงค์
การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
โทร : 088-507-2412
อีเมล์ : aramboy77@hotmail.com