คณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิจิตรธรรมโชติ
การศึกษา : ป.ธ.๓ , พธ.บ.(มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์),  M.A.(Political)
โทร : 090-669-6510
อีเมล์ : temple_008@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
phrakrupaladvatcharapong

ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
การศึกษา : ป.ธ๓, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 088-117-7551
อีเมล์ : watcharapong-2006@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/เลขานุกรรมการบริหารหลักสูตร
phravatcharapong
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปญฺโญ
การศึกษา : ป.ธ.๑-๒, รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม.(การเมืองการปกครอง)
โทร : 088-408-9941
อีเมล์ : vachira2530@gmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร
dr.vorapat
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก , พธ.บ.(พุทธศาสนา),นบ.(นิติศาสตร์), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู),
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทร : 098-563-7233
อีเมล์ : thian2520@hotmail.com

อาจารย์ประจำ/กรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สิทธิชัย  อุ่นสวน
การศึกษา : ศน.บ.(สังคมศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์)
โทร : 085-622-6309
อีเมล์ : s.n.sitticha_i@hotmail.com