โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ ๒

By | สิงหาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมตลาดดิจิทัล

By | สิงหาคม 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

By | สิงหาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX”

By | สิงหาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒

By | สิงหาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ปี ๒๕๖๔

By | กรกฎาคม 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมฯ

By | กรกฎาคม 19th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวบ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

By | กรกฎาคม 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร รป.ม. ๒๕๖๔

By | กรกฎาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 10th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | พฤษภาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มกราคม 12th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | พฤษภาคม 11th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 20th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศเรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สาหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 3rd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | ตุลาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2563”

By | สิงหาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานศึกษา

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศหยุดเรียนและเรียนชดเชยภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา