โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ออนไลน์) อนุทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ใบสมัครและใบรายงานตัวนิสิตเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดแผ่นผับการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย

By | พฤศจิกายน 14th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย (ออนไลน์) อนุทินรับสมัครเข้าศึกษา-หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โครงสร้างหลักสูตร

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 17th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 14th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 9th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 9th, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 3rd, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 1st, 2021|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ธันวาคม 5th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

Load More Posts