วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำแนวทางปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน การปฎิบัติตนและบรรยายพิเศษเรื่อง “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานครรัฐน่าน” และ “New Normal วิถีใหม่แห่งการศึกษาในยุคปัจจุบัน” หลังจากนั้นได้มีคณะผู้บริหารกล่าวพบปะชี้แจงให้นิสิตทราบ ถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตทุกท่าน ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Video Conferencing Meeting ID: 821 1607 9640 Passcode: 601063

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website