วันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx )” ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website