วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา ประธานกรรมการ, รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ และผศ.ดร.เดช ชูจันอัด กรรมการและเลขานุการ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website