วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดงานเสวนา “ภูมิผญ๋าภูษาน่าน สืบสานอย่างใดหื้อยั่งยืน” ได้โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนช่างทอผ้าเมืองน่าน และเยี่ยมชมผลงาน ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานและการพัฒนาผ้าทอจังหวัดน่าน โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ๑.เพื่อสร้างความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน ๒.เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาผ้าทอน่าน เพื่อเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ๓.เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะเสริมสร้างเจตนารมณ์ของความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น โดยจะได้รับการพิจารณาและตกลงร่วมกันระหว่างคณะทำงานทั้ง ๕ ฝ่าย เป็นรายกรณีๆ ไป ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website