เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน และ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมพระเทพเวที (พล อาภากโร) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่าง ๓ สถาบัน หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันโดยฉบับที่ ๑ เป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน กล่าวความเป็นมาและแนะนำผู้ร่วมลงนามและพยาน จากนั้นได้ลงนามความร่วมมือ โดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๒ เป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนาม โดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ ๓ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน กล่าวความเป็นมาและแนะนำผู้ร่วมลงนามและพยาน ลงนามความร่วมมือ โดยรอง ศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนายสุเมธ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นอันเสร็จพิธี

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website