วันจันทร์ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่า (หนเหนือ) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่านพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๕๕,๙๙๙ บาท ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website