เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง ชุมชนบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง และศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การจัดงานวันบุรพาจารย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ทำบุญอุทิศแด่ อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูป ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดถึงผู้อุปถัมภ์วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๕๓ รูป ถวายขันข้าว อุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ๒. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน อดีตเจ้าผู้สร้างเวียงภูเพียงแช่แห้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งทุกรูป ๓. พิธีมุทิตาจิตวันทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๒ ปี ๓๒ พรรษา พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, เจ้าคณะอำเภอภูเพียง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ๔. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแห้ง นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และทายาทบุคลาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และทายาทเจ้าหน้าที่ศาสนการวัดพระธาตุแช่แห้ง รวมจำนวน ๒๐๐ ทุน ๕. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อตั้งกองทุน มูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง, กองทุนศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ๖.ปล่อยปลา ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ ท่าน้ำบ้านดอนแก้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความมือร่วมใจจากคณะศรัทธาบ้านหนองเต่า-แช่แห้ง หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างดียิ่ง

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website