วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้ให้การต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะกรรมการกลาง พร้อมด้วย พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ดร. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ และนายเดชฤทธิ์ โอฐสู ในนามคณะกรรมการกลาง คุณเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รอง ผอ.กองคลังและทรัพย์สิน มจร. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ณ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยสิ่งที่ทีมงานได้นำเสนอนั้น เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า แฟ้ม ที่รองแก้ว จาน ตาลปัตร เป็นต้น นอกจากนี้ทางทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จากตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย หลวงพ่อพระครูสิทธิวชิรโสภิต,ดร. ที่ได้นำคณะมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website