พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ ๒. อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต กรรมการ ๓. ดร.นนทวัฒน์ สุขผล กรรมการ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website