๑๙ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมงาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (ศาลาหลวง) วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในเวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันที่ ๙ กันยายนเป็นประจำทุกปี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มุ่งมั่นเผยแผ่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดน่าน มทร.ล้านนาน่าน ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และวิทยาลัยชุมชนน่าน ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) (พธ.ม.) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรพระพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) หลักสูตรสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) หลักสูตรสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.)และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรอีก ๖ หลักสูตร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดจัดงาน ๒ รูปแบบ คือ จัดกิจกรรมทำบุญในงาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Facebook Live

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website