ภายใน มจร
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9520153
2 ว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ผู้ชำนาญการด้านบริหาร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7837418
3 พระครูวิจิตรธรรมโชติ ผู้ชำนาญการด้านรัฐศาสตร์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-9634907
4 พระครูนันทชัยคุณ ผู้ชำนาญการด้านพระพุทธศาสนา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-9977275
5 พระชยานันทมุนี,ดร. รก.รองผอ.ฝ่ายจัดการศึกษา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-4327801
6 พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รก.รองผอ.ฝ่ายบริหาร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-8061821
7 อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.รองผอ.ฝ่ายวิชาการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7963975
8 อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รก.รองผอ.ฝ่ายกิจการทั่วไป จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-9534129
9 พระมหาวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 087-8504026
10 พระวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ รก.หน.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-4089941
11 พระนฤดล กิตฺติภทฺโท รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 083-2079124
12 พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-8347178
13 พระอุทัย อุทฺยเมธี อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 085-4029366
14 อาจารย์ฐิติพร สะสม อาจารย์ประจำ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 087-3003869
15 อาจารย์จารุพงษ์ จิณะโชฒิกุล อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-7073801
16 อาจารย์ชัชพล ยรรยง อาจารย์ประจำ (ชั่ววคราว) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-5072412
17 อาจารย์ธีรทัศน์ มูลแก่น อาจารย์ประจำ (ชั่ววคราว) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-0420190
18 นางกัญจนพร เกิดช่อ นักวิชาการศึกษา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-7712861
19 น.ส.อุษา เลาดี นักวิชาการการเงินและบัญชี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-5844150
20 น.ส.ปิยะฉัตร ดีสีใส เจ้าหน้าที่พัสดุ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-4031619