พระมหาวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
รก.หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์

เบอร์มือถือ: 087-8504026