โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการจัดทำแผนต่อยอดด้วยพลังชุมชน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

By | ตุลาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ทีมงาน U2T ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน U2T วส.นครน่าน

By | ตุลาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมอบรมผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย

By | ตุลาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กันยายน 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

By | กันยายน 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

By | สิงหาคม 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

By | สิงหาคม 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ ๒

By | สิงหาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมตลาดดิจิทัล

By | สิงหาคม 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑิต

By | กรกฎาคม 19th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

By | กรกฎาคม 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

By | พฤษภาคม 15th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

By | มีนาคม 13th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กุมภาพันธ์ 7th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบปกติ

By | มกราคม 28th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา