โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะ วส.พิจิตร ที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

By | กุมภาพันธ์ 3rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสัมมนาปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

By | มกราคม 30th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

By | มกราคม 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ออกแนะแนวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | มกราคม 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์: สวัสดีปีใหม่ สุขสดใสวิถีพุทธ

By | มกราคม 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานเสวนา “ภูมิผญ๋าภูษาน่าน สืบสานอย่างใดหื้อยั่งยืน”

By | ธันวาคม 30th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีมอบหนังสือรับรองผู้สอบผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MCU003 MCU004)

By | ธันวาคม 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมการบริหารกิจกรรมในชุมชนตำบลฝายแก้ว

By | ธันวาคม 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

By | ธันวาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 3rd, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ธันวาคม 5th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตและบัณฑิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

By | มีนาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

By | มีนาคม 13th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กุมภาพันธ์ 7th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบปกติ

By | มกราคม 28th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา