พระครูใบฎีกาวชิรวิทย์ ธีรสุวณฺโณ พระวิทยากร ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เมตตาบรรยายธรรม การใช้ทักษะในชีวิต ให้นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน จำนวน ๓๕๐ คน ภายใต้กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนศึกษาเล่าเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website