วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยในพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาท และในเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง พระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรม ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จำนวน ๒๗๑ รูป โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาให้เด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา รู้ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทร สมานฉันท์สันติสุข มีความรักและสามัคคีต่อกัน ดังนั้น เพื่อให้พระสอนศีลธรรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยและการเป็นพระสอนศีลธรรม ตลอดถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ได้ โครงการพระสอนศีลธรรม ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พระสอนศีลธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสื่อสารสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website