วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองผู้สอบผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MCU003 MCU004) และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อสานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑-๒ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบหนังสือรับรองผู้สอบผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ แก่นิสิต รป.ม. รุ่น ๑ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website