วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายที่ได้นำคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอ โรงเรียนช่างทอผ้าน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website