วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สู่หัวใจเกษตรวิถีพุทธ โครงการเกษตรวิถีพุทธ “การเรียนรู้ผ่านการเรียนทำ(ธรรม)” (ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความหมายของเกษตรวิถีพุทธ, การรีไชเคิลพลาสติก, ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก, การผสมดินปลูกการเพาะพืชผักสวนครัว, วิธีการดูแลพืชผักสวนครัว, โดยวิทยากร อาจารย์สมบัติ วงศ์เปง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรวิถีพุทธ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website