วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายวิซาการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สืบไป การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคลในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยในอนาคต ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตา พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒.กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี และพระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง, นางสาว มณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง, นางสาว ณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย นักทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ รูป/คน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website