สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ศูนย์อำนวยการฯ กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจาะพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สืบเนื่องจาก วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕’๖๔ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมอบหมายให้สำนักงานพระสอนศีลธรรม ไปทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และให้สื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวไปสู่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับทราบ และนำไปสู่การปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว สำนักงานพระสอนศีลธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสื่อสารแผนฯ ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคกลาง ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคใต้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพระสอนศีลธรรม มาบรรยายให้ความรู้ โดยใน วันที่ ๑ จะเป็นการรับฟังการบรรยายจากพระคุณพระคุณ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเชิงระบบ จากนั้นเป็นกิจกรรม AAR (After Action Review) ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และต่อจากนั้น Workshop จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของแต่ละวิทยาลัย วันที่ ๒ รับฟังบรรยายจากพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมกาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รก.ผอ.สนง.พระสอนศีลธรรม เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ต่อจากนั้น เป็นพิธีลงนาม รับ – มอบ และสื่อสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสื่อสารคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค คู่มือพระสอนศีลธรรม และสุดท้าย ร่วมกันวิเคราะห์โอกาสเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทฯ ในระยะต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website