วันศุกร์ ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์คลินิค แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาสตร์สุขภาพ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถวายรายงาน โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณเจ้าพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือ ทางด้านวิชาการ การใช้อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้เปิดจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ ทั้งในวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และสถานพยาบาลในจังหวัดน่าน โดยการกำกับดูแล และบริหารงานภายใต้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริหารงานโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๖ ท่าน อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานสาธารณสุข สถานพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๔๔ ท่าน และได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานของหลักสูตรให้สามารถผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website