วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช เพื่อถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website