วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมสืบสานประเพณีพิธีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๔ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ไว้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ มณฑลพิธีข่วงพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอาราม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website