วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว โดยเจ้าหน้าพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ได้ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการมาเยี่ยมชม ผลการดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาทิเช่น ตาลปัตร, กระเป๋าจักสานไม้ไผ่, แฟ้มสำหรับใส่เอกสารและแฟ้มเมนูอาหาร, สมุดโน๊ต, กระติ๊บข้าว, ชุดรองอาหาร, ชุดรองแก้วน้ำ และกระติ๊บข้าว ซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ มาในรูปแบบของงาน / จักสาน ในการสร้างสรรค์รูปแบบลวดลายแบบเดิมให้เกิดรูปแบบใหม่ผสมผสานสะท้อนความมีเอกลักษณ์ของสินค้าออกมาได้ ๒ ลวดลายคือ ๑) ลายเครื่องสูงบูชาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ๒) ลายเรือแข่งโบราณสายน้ำน่าน ณ อาคารศูนย์กลางวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website