วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. – เวลา ๑๗.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” พร้อมด้วย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายใต้โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ ๓ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และ เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐากถาเรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) , YouTube : mcu tv , Facebook : mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website