วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙,๐๐ น.- เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมเวทีเสวนา ร่วมกับพระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website