โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ (ระบบ Onsite) และผ่านระบบ Online Application ZOOM โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ตำบลฝายแก้ว ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิตกล่าวเปิดการอบรม พันตำรวจโทประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรินทร์ ไชยวุฒิ อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในภาคเช้าวันนี้จะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างเพจขายสินค้าบน Facebook (Facebook Page) ภาคบ่าย เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน และวิธีไลฟ์สด Facebook มือถือ ในเพจร้านค้า เพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ได้ผลด้วยวิธีไลฟ์สด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน  การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้าน Digital Marketing ให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของตลาดพื้นฐานแล้วปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น Digital Marketing สามารถสร้างรูปแบบการตลาดใหม่ ๆ ของตัวเองได้ทันที

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website