วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “วิเคราะห์ภาระงาน (Job Description) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามภาระงานและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) บุคลากรสายปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระเทพเวที ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธาน และเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว และมีพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง เป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดทำภาระงาน (Job Description) สอดคล้องภารกิจฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามภาระงาน” และ “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOPs” วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติฯ ได้วิเคราะห์ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก เชื่อมโยงตามภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่าเป็นงานประจำตามภารกิจ หรืองานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOPs คือ เอกสารคุณภาพที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ทำเป็นประจำเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ระบุวิธีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนโดยละเอียด สามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้ได้ผลออกมาอย่าง น่าเชื่อถือและมีความสม่ำเสมอ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website