วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ : เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้มาให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางในครั้งนี้

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website