สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) วันนี้ (๙ ส.ค. ๒๕๖๔) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาทและกล่าวถึงความสำคัญและแนวทางในการทำงานวิจัย และกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมนี้ พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวถวายรายงานการเตรียมการและความร่วมมือกับหน่วยงายเครือข่ายเพื่อการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้เกียรติกล่าวถึงที่มาและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย โดยการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้น และ วช. ขอขอบคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ ท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website