วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งและกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีการถวายเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาและประธานสภา
การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติเป็น ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีพระครูฉันทเจติยานุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง, พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู เจ้าหน้าที่ และคณะศรัทธาวัดเมืองเล็นเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้มอบถวายเทียนพรรษาให้กับพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดเมืองเล็น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนนี้จงคุ้มครองปกป้อง ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน เทอญ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website