ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล เรียน ๑ ปี สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการให้บริการของสถานพยาบาล วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ และว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมมือกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการ ตลอดทั้งงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและวิจัยร่วมกัน โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุน บริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างสรรองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการสหวิทยาการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศในการให้บริการของสถานพยาบาล การให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีในอนาคต ระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website