โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

กิจกรรมการจัดทำแผนต่อยอดด้วยพลังชุมชน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

By | ตุลาคม 4th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙

ทีมงาน U2T ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน U2T วส.นครน่าน

By | ตุลาคม 4th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้ให้การต้อนรับ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

กิจกรรมอบรมผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย

By | ตุลาคม 4th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประธานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กันยายน 22nd, 2021|ข่าวกิจกรรม|

พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน

งานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

By | กันยายน 10th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

๑๙ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๔

เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

By | สิงหาคม 31st, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๗.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา :

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

By | สิงหาคม 31st, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙,๐๐ น.- เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ ๒

By | สิงหาคม 29th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การซ้อมตรวจประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx )" ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

โครงการอบรมตลาดดิจิทัล

By | สิงหาคม 27th, 2021|ข่าวกิจกรรม|

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลฝายแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการอบรมตลาดดิจิทัล ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ วิเคราะห์ภาระงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ

By | สิงหาคม 23rd, 2021|ข่าวกิจกรรม|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “วิเคราะห์ภาระงาน (Job Description) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามภาระงานและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) บุคลากรสายปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒

Load More Posts