โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ วัดปรางค์

By | พฤษภาคม 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

By | พฤษภาคม 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและกิจกรรมปฐมนิเทศ (รป.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓

By | พฤษภาคม 22nd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓

By | พฤษภาคม 9th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

By | พฤษภาคม 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓

By | พฤษภาคม 8th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 7th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

By | พฤษภาคม 16th, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)

By | พฤษภาคม 14th, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

By | พฤษภาคม 8th, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 1st, 2022|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2565

By | มกราคม 31st, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2565

By | มกราคม 13th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เลื่อนวันปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม)

By | ตุลาคม 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ตุลาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา