โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day

By | มกราคม 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมถวายพระธรรมนันทโสภณ

By | มกราคม 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คารวะธรรมในวาระดิถีสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

By | มกราคม 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิต รปม.

By | มกราคม 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กับ วิทยาลัยชุมชนน่าน

By | ธันวาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ “ภาวะผู้นำ-ผู้ตาม” DESIGN THINKING

By | พฤศจิกายน 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดสู่ความสำเร็จ”

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ธันวาคม 5th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 20th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา