โทร.054-601063|mcunan123@gmail.com

ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร รุ่นที่ ๒

By | กุมภาพันธ์ 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การสอบวิชาการศึกษาอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | กุมภาพันธ์ 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โปรแกรม MIS ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี

By | กุมภาพันธ์ 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โซนภาคเหนือ

By | กุมภาพันธ์ 16th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๓

By | กุมภาพันธ์ 7th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

มหาจุฬาอาสาเติมปัญญาสู่ชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนบ้านปางช้าง

By | มกราคม 31st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ

By | มกราคม 28th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โซนภาคเหนือ

By | มกราคม 24th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๕ ภาคเหนือ

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

By | มกราคม 21st, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มกราคม 12th, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

By | ธันวาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | ธันวาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

By | พฤศจิกายน 28th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  pdf reader

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา