โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการเขียน EdPEx SAR

By | พฤษภาคม 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔

By | เมษายน 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

By | เมษายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เวทีเสวนาพุทธศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางสร้างสรรค์ “นักนวัตกรพุทธศาสตร์เพื่อชุมชนและสังคม”

By | มีนาคม 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ร่วมงานทำบุญครบรอบ ๓๔ ปี การก่อตั้ง มจร วิทยาเขตแพร่

By | มีนาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธียกเสาเอก อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

By | มีนาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

By | มีนาคม 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

By | มีนาคม 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สอบปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ (ภาคจันทร์ – ศุกร์)

By | มีนาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 9th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 9th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 3rd, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

เปิดรับสมัครนิสิตและบัณฑิตเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

By | มีนาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

By | มีนาคม 13th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา