โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “มหาบัณฑิต บัณฑิต” ประจำปี ๒๕๖๖

By | ธันวาคม 3rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

By | ธันวาคม 1st, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

มหาจุฬานครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

By | พฤศจิกายน 30th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีกรรมล้านนา โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

By | พฤศจิกายน 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 2nd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566

By | ตุลาคม 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

By | ตุลาคม 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาโลก

By | ตุลาคม 23rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | ตุลาคม 3rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 28th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศิกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | พฤศจิกายน 24th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

By | พฤศจิกายน 13th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | ตุลาคม 25th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

By | ตุลาคม 23rd, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

By | ตุลาคม 16th, 2023|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนวันชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | ตุลาคม 8th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านวิชาการ

By | กันยายน 10th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วิชาการ

By | สิงหาคม 11th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

By | กรกฎาคม 24th, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

อนุมัติจบรายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 23rd, 2023|Categories: ข่าวงานวิจัย|

ประกาศ รายชื่อรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

By | พฤษภาคม 23rd, 2023|Categories: ข่าวงานวิจัย|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา