โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดสู่ความสำเร็จ”

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสัมมนา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ต้อนรับคณะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร

By | พฤศจิกายน 17th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมชี้แจงแผนงานวิจัย “การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจ เพื่อสังคม ด้านการบริการผู้สูงอายุ”

By | พฤศจิกายน 10th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

By | พฤศจิกายน 7th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแนะแนวการศึกษา

By | พฤศจิกายน 4th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการอบรมพระสงฆ์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์

By | ตุลาคม 26th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

By | ตุลาคม 23rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 25th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

By | พฤศจิกายน 20th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศเรื่อง สลับวันหยุดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สาหรับนิสิตภาควันจันทร์-ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 3rd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา