โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมฯ

By | กรกฎาคม 19th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวบ้านคั้งถี่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

By | กรกฎาคม 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร รป.ม. ๒๕๖๔

By | กรกฎาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๔

By | มิถุนายน 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (เครื่องจักสาน)

By | มิถุนายน 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท พธ.ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | มิถุนายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

By | มิถุนายน 7th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | มิถุนายน 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

By | มิถุนายน 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 5

By | กรกฎาคม 1st, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ฉบับที่ 4

By | มิถุนายน 17th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 14th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤษภาคม 9th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา