โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง และเรือนจำจังหวัดน่าน

By | กันยายน 23rd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการ

By | กันยายน 22nd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ MCU Nan Congress IV

By | กันยายน 9th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒

By | สิงหาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีแด่บัณฑิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

By | สิงหาคม 16th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท

By | กรกฎาคม 27th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

By | กรกฎาคม 22nd, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ 2563”

By | สิงหาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครนิสิตใหม่ ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา

By | กรกฎาคม 21st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑิต

By | กรกฎาคม 19th, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศ การเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานศึกษา

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศหยุดเรียนและเรียนชดเชยภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | กรกฎาคม 2nd, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

By | กรกฎาคม 1st, 2020|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา