โทร.054-601063|mcunan@mcu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

By | ธันวาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมต้นกล้าพันธ์ใหม่ ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สู่หัวใจเกษตรวิถีพุทธ

By | พฤศจิกายน 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล (IDP)

By | พฤศจิกายน 26th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมฯ

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

โครงการประชุมความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน

By | พฤศจิกายน 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

By | พฤศจิกายน 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

By | พฤศจิกายน 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

กิจกรรม “สานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์น่าน”

By | ตุลาคม 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 30th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

By | พฤศจิกายน 23rd, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย

By | พฤศจิกายน 14th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

By | พฤษภาคม 14th, 2021|Categories: ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่|

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เลื่อนวันปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | พฤศจิกายน 25th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเรื่อง หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

By | พฤศจิกายน 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม)

By | ตุลาคม 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กิจกรรมเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

By | ตุลาคม 16th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 7

By | ตุลาคม 4th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

By | กันยายน 18th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (จันทร์ – ศุกร์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (เสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ (เทียบโอนเสาร์ – อาทิตย์) pdf reader

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา