ภาพกิจกรรม - กิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้จัดกิจกรรมประชุมมอบหมายและนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวิทยากรอบรมระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ดร.นงนุช เกตุ้ย และ อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ ห้องประชุม ๒๐๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 5896

IMG 5938

IMG 5960

IMG 5980

วิทยากรอบรมระบบปฏิบัติการ     1. ดร.นงนุช  เกตุ้ย  และ 2.อาจารย์ขนิษฐา  หอมจันทร์
IMG_5896
IMG_5896
Image Detail Image Download
IMG_5897
IMG_5897
Image Detail Image Download
IMG_5898
IMG_5898
Image Detail Image Download
IMG_5900
IMG_5900
Image Detail Image Download
IMG_5905
IMG_5905
Image Detail Image Download
IMG_5917
IMG_5917
Image Detail Image Download
IMG_5918
IMG_5918
Image Detail Image Download
IMG_5920
IMG_5920
Image Detail Image Download
IMG_5938
IMG_5938
Image Detail Image Download
IMG_5947
IMG_5947
Image Detail Image Download
IMG_5951
IMG_5951
Image Detail Image Download
IMG_5952
IMG_5952
Image Detail Image Download
IMG_5953
IMG_5953
Image Detail Image Download
IMG_5954
IMG_5954
Image Detail Image Download
IMG_5955
IMG_5955
Image Detail Image Download
IMG_5956
IMG_5956
Image Detail Image Download
IMG_5958
IMG_5958
Image Detail Image Download
IMG_5960
IMG_5960
Image Detail Image Download
IMG_5961
IMG_5961
Image Detail Image Download
IMG_5962
IMG_5962
Image Detail Image Download
IMG_5963
IMG_5963
Image Detail Image Download
IMG_5964
IMG_5964
Image Detail Image Download
IMG_5965
IMG_5965
Image Detail Image Download
IMG_5967
IMG_5967
Image Detail Image Download
IMG_5974
IMG_5974
Image Detail Image Download
IMG_5975
IMG_5975
Image Detail Image Download
IMG_5976
IMG_5976
Image Detail Image Download
IMG_5977
IMG_5977
Image Detail Image Download
IMG_5980
IMG_5980
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery