ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  :  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เมตตาเป็นประธานในที่ประชุมคณาจารย์ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อเรื่อง ๑. ประกาศปฏิทินการศึกษา ๒. ประกาศคำสั่งตารางเรียน ๓. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ๔. ผังห้องเรียน ๕. ประกาศจรรยาบรรณคณาจารย์ ๖. การส่ง มคอ.๓,มคอ.๕ และตัวอย่าง มคอ.๓, มคอ.๕ ๗. ตัวอย่างแผนการสอนสำหรับแจกนิสิต ๘. การกรอกเกรดออนไลน์   ซึ่งได้มีกิจกรรมร่วมคิดร่วมพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในมุมมองคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์จังหวัดน่าน อาคารหอประชุม-โรงอาหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

IMG 5258

IMG 5305

IMG 5307

IMG 5332

IMG_5258
IMG_5258
Image Detail Image Download
IMG_5277
IMG_5277
Image Detail Image Download
IMG_5281
IMG_5281
Image Detail Image Download
IMG_5284
IMG_5284
Image Detail Image Download
IMG_5286
IMG_5286
Image Detail Image Download
IMG_5289
IMG_5289
Image Detail Image Download
IMG_5290
IMG_5290
Image Detail Image Download
IMG_5292
IMG_5292
Image Detail Image Download
IMG_5293
IMG_5293
Image Detail Image Download
IMG_5301
IMG_5301
Image Detail Image Download
IMG_5302
IMG_5302
Image Detail Image Download
IMG_5304
IMG_5304
Image Detail Image Download
IMG_5305
IMG_5305
Image Detail Image Download
IMG_5307
IMG_5307
Image Detail Image Download
IMG_5310
IMG_5310
Image Detail Image Download
IMG_5314
IMG_5314
Image Detail Image Download
IMG_5326
IMG_5326
Image Detail Image Download
IMG_5330
IMG_5330
Image Detail Image Download
IMG_5332
IMG_5332
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery